Begroting 2019

Afkortingenlijst

A

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ad

ten bedrage van

AD

Associate Degree

Adm.

administratie

AHC

Aandeelhouderscommissie

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

art.

artikel

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

agv

als gevolg van

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW-compensatiefonds

BD

Bureau Drechtsteden

BDUR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

bestem.

bestemmings

BGP

Bruto Gemeentelijk Product

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

Bovf

Bestuurlijk overleg financiële verhouding

Bor

Besluit omgevingsrecht

BREAAM

Building Research Establisment Enviromental Assesement Methodology

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BvD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

ca.

circa

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CCTV

closed circuit television

CDA

Christen-Democratisch Appèl

CEO

Chief executive officer

cf

conform

CIO

Chief Information Officer

C-ITS

Cooperative Intelligent Transport Systems

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu qua (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

D

D66

Democraten 66

DAV

regio Drechtsteden - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

DBA

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

DCRM

Milieudienst Rijnmond

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG&J

Dienst Gezondheid en Jeugd

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

dmv

door middel van

DNWG

delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOV

Dordrechtse Ondernemersvereniging

DVC

Da Vinci-college

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

E

ec.

economisch

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EDC

Economic Development Board

EGW

eengezinswoning

EK

Europees Kampioenschap

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

e.o.

en omgeving

etc.

et cetera

e.v.

en verder

EV

Eigen Vermogen

excl.

exclusief

EZ

ministerie van Economische Zaken

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FTE

fulltime equivalent

G

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GISIB

een objectbeheersysteem

GR-en

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

Gedeputeerde Staten

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

Hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

HIC

High Impact Crimes

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

I

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IBP

Interbestuurlijk programma

IC

intercity

i.c.m.

in combinatie met

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

imm.

immaterieel

incl.

inclusief

Interreg

communautair initiatief van de Europese Commissie

invest.

investeringen

inw.

inwoners

inz.

inzake

i.p.v.

in plaats van

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid

i.r.t.

in relatie tot

ISO

Internationale Organisatie voor Standaardisatie

IT

informatietechnologie

i.v.m.

in verband met

iz

inzake

J

JGZ

jeugdgezondheidszorg

J&V

ministerie van Justitie en Veiligheid

K

KANS

Klimaatadaptatie Nederlandse (middelgrote) Steden

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KING

Kwaliteitstinstituut Nederlandse Gemeenten

Km

kilometer

KN

kadernota

KPI

kritische prestatie-indicator

KRW

Kaderrichtlijn Water

KUBIS

een objectbeheersysteem

Kw

kwartaal

kw(h)

Kilowatt(uur)

L

LC

Louisa- en Cannemanspolder

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

LMO

landelijke meldkamerorganisatie

M

m(²)

(vierkante) meter

mat.

materieel

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

M(J)OP

Meerjaren Onderhoudsplan

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

Miljoen

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

N

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NDZ

Noorderdiepzone

NEN

Nederlandse Normen

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

O

o.a.

onder andere

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

o.b.v.

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaak-belastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PALT

Prestatieafspraken voor de Lange Termijn

P&C

Planning en Control

PFOA

perfluoroctaanzuur

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting

PKB

Private Kwaliteitsborging in de Bouw

p.m.

Pro Memorie; wat je moet onthouden

pp.

parkeerplaatsen

PPS

Publiekprivate Samenwerking

PVE

Programma van Eisen

PWA

Prins Willem Alexanderkade

PWV

particuliere woningverbetering

PZH

Provincie Zuid-Holland

PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

R'dam

Rotterdam

res.

reserve

RIB

raadsinformatiebrief

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

MJP

meerjarenprogramma

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RTV

radio en televisie

RWS

Rijkswaterstaat

S

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

St.

Stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

strat.

strategisch

STRAV

strategische verwervingen

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SZW

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

t.o.v.

ten opzichte van

U

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VET

Wet Voortgang Energietransitie

VGB

Vastgoedbedrijf

VHP

verenigingshallenplan

VHT

wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vlnr

van links naar rechts

vm

voormalig

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VPB

vennootschapsbelasting

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

(i)VRI

(intelligente) verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

VSP

Verenigde Senioren Partij

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSHD

Waterschap Hollandse Delta

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid

zzp

zelfstandigen zonder personeel