Begroting 2019

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen bij het Grondbedrijf. Een verdere verdieping op de financiële positie van het Grondbedrijf vindt u in de ‘Voorlopige prognose 2019’. Deze bieden wij separaat aan in navolging op deze begroting en geeft een beeld van het te verwachten resultaat bij de Jaarrekening 2018 en het lange termijn resultaat voor de Prognose 2019. De basis voor deze begroting zijn de jaarschijven 2019 tot en met 2023 en het resultaat van de grondexploitaties bij het opstellen van de Prognose 2018.

Managementsamenvatting
In navolging van 2018 verwachten we voor de Begroting 2019 een stabiele positie van het Grondbedrijf. De verwachting is dat de reserve Grondbedrijf stijgt in 2018 van € 0,69 naar € 1,33 miljoen en in 2019 verder zal toenemen tot € 6,94 miljoen. De omvang van de algemene reserve grondbedrijf is niet voldoende voor het opvangen van de risico's die zijn gekwantificeerd op € 8,58 miljoen.

Het totaal van exploitatieresultaten en risico's laat een positieve vermogenspositie zien van € 2,68 miljoen. Bij de Prognose 2018 was dit € 26,03 miljoen.

In de loop van 2018 - 2019 wordt besluitvorming verwacht op een aantal dossiers die de vermogenspositie van het grondbedrijf kunnen beïnvloeden, zoals de herontwikkeling van de brandweerkazerne aan het Oranjepark, de ontwikkeling van een hotel aan de Blekersdijk, een nieuwe gebiedsvisie voor Amstelwijck en het Gezondheidspark en de herontwikkeling van sportterreinen en schoollocaties.