Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' geeft een beeld van het beleid, het beheer en onderhoud van de verschillende gemeentelijke kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor aanzienlijke investeringen (vermogen, kapitaal) nodig zijn en waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Voorbeelden zijn gebouwen, wegen, constructies, riolering, havens en groen. Deze arealen vormen financieel gezien een aanzienlijk deel van de begroting en zijn maatschappelijk van groot belang. De kapitaalgoederen moeten adequaat beheerd worden om aan de gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en om zo lang mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd.

Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld.
Al deze kaders worden in de 'nota onderhoud kapitaalgoederen’ vermeld. De begrotingsparagraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' biedt inzicht in de planning om de vastgestelde onderhoudsambities te realiseren. De doelen zijn vertaald naar een puntsgewijze omschrijving van praktische onderhoudsactiviteiten. Ook wordt ingegaan op de staat van onderhoud van de arealen. In de jaarstukken zal de verantwoording plaatsvinden over de realisatie van de benoemde ambities en ingezette middelen.