Begroting 2019

Bijlage 4: Overzicht taakvelden

Onderverdeling begroting in taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting onderverdeeld naar taakvelden

2019

2020

2021

2022

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

7.851

38

7.813

7.787

7.802

7.883

0.2

Burgerzaken

5.670

4.916

753

496

687

778

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

13.776

8.271

5.504

4.155

4.641

5.776

0.4

Overhead

36.355

350

36.005

35.756

35.647

35.648

0.5

Treasury

-8.431

12.388

-20.820

-20.647

-20.001

-20.590

0.61

OZB woningen

299

11.966

-11.667

-11.802

-11.969

-12.805

0.62

OZB niet-woningen

884

12.014

-11.130

-11.130

-11.130

-11.130

0.63

Parkeerbelasting

0

5.761

-5.761

-5.761

-5.761

-5.761

0.64

Belastingen Overig

147

6.862

-6.715

-6.910

-6.860

-720

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

275.881

-275.881

-278.742

-277.008

-277.501

0.8

Overige baten en lasten

9.955

4.054

5.901

5.803

5.389

4.330

0.10

Mutaties reserves

57.838

62.145

-4.307

-2.686

-5.571

-2.436

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

508

0

508

6.554

6.244

-455

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

11.327

2

11.324

11.194

11.076

10.989

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.523

1.090

3.433

3.303

3.261

3.262

2.1

Verkeer en vervoer

17.386

1.650

15.736

16.325

17.094

18.608

2.2

Parkeren

6.525

4.714

1.810

1.878

1.668

1.535

2.3

Recreatieve havens

849

180

669

169

169

169

2.4

Economische havens en waterwegen

1.437

373

1.064

1.289

1.367

1.416

2.5

Openbaar vervoer

1.611

252

1.359

1.190

1.190

1.190

3.1

Economische ontwikkeling

2.239

10

2.229

2.229

2.229

2.218

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.447

4.456

-3.009

89

4.111

1.028

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.422

796

626

626

626

626

3.4

Economische promotie

1.655

188

1.467

1.348

561

411

4.1

Openbaar basisonderwijs

249

0

249

249

249

249

4.2

Onderwijshuisvesting

7.472

840

6.631

6.635

6.611

6.635

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

18.559

8.578

9.981

6.447

6.176

7.185

5.1

Sportbeleid en activering

2.872

5

2.867

2.867

2.867

2.867

5.2

Sportaccommodaties

8.133

3.127

5.006

4.661

4.729

4.850

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.665

0

6.665

6.665

6.665

6.665

5.4

Musea

8.945

1.670

7.275

7.298

6.847

6.868

5.5

Cultureel erfgoed

842

1

841

820

820

820

5.6

Media

3.013

0

3.013

2.788

2.788

2.788

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.339

340

10.999

11.818

11.190

11.202

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.428

353

14.076

14.399

14.526

14.566

6.2

Wijkteams

8.490

0

8.490

8.490

8.490

8.490

6.3

Inkomensregelingen

67.041

48.330

18.711

16.861

16.611

16.061

6.4

Begeleide participatie

23.333

75

23.258

22.811

21.947

21.982

6.5

Arbeidsparticipatie

12.756

0

12.756

12.926

12.981

12.981

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

4.882

192

4.690

4.691

4.685

4.679

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

25.234

78

25.155

25.148

25.149

25.125

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

24.207

1.812

22.394

22.189

22.531

22.531

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

48.298

0

48.298

48.516

48.615

49.415

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.421

0

5.421

5.421

5.421

5.421

7.1

Volksgezondheid

4.975

0

4.975

4.975

4.975

4.944

7.2

Riolering

11.032

12.533

-1.500

-1.130

-3.359

-3.401

7.3

Afval

14.168

15.811

-1.643

-1.908

-1.913

-1.919

7.4

Milieubeheer

3.138

0

3.138

3.138

1.650

1.650

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.663

3.254

-590

-592

-615

-662

8.1

Ruimtelijke ordening

4.062

890

3.172

3.163

3.157

3.157

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

16.305

22.866

-6.561

-6.177

-3.595

-3.962

8.3

Wonen en bouwen

7.270

1.951

5.319

4.319

4.338

4.343