Begroting 2019

Bijlage 5: Autorisatieoverzicht programmabegroting en meerjarenbegroting

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht

2019

2020

2021

2022

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Handhaving Openbare ruimte

2.728

377

2.350

2.699

377

2.322

2.657

377

2.280

2.657

377

2.280

Openbare Orde en Veiligheid

1.072

0

1.072

1.015

0

1.015

1.015

0

1.015

1.015

0

1.015

Brandweer

11.246

2

11.244

11.116

2

11.114

10.998

2

10.996

10.911

2

10.909

Rampenbestrijding

80

0

80

80

0

80

80

0

80

80

0

80

Mutaties met de reserves

0

100

-100

0

3

-3

0

4

-4

0

0

0

Geraamd resultaat

15.127

480

14.647

14.911

383

14.528

14.751

383

14.368

14.664

380

14.285