Begroting 2019

Financiële hoofdlijnen

De Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 sluit met het volgende saldo:

Bedragen × 1.000

2019

2020

2021

2022

Saldo Kaderbrief 2019

€ 209

€ 1.966

€ 417

€ 3.944-

Onontkoombare ontwikkelingen

€ 1.096

€ 1.597

€ 1.095

€ 989-

Sociaal domein

€ 194

€ 1.612

€ 1.738

€ 1.483

Circulaires 2018

€ 2.171-

€ 335

€ 1.411

€ 765

Oplossen wegvallende precario inkomsten

€ 7.227

€ 6.915

€ 6.597

€ 6.642

Beschikbare ruimte

€ 6.555

€ 12.425

€ 11.258

€ 3.957

Beleidswensen

€ 6.341-

€ 6.580-

€ 6.338-

€ 6.503-

nieuwbouw/renovatie Huis van de Stad

€ 80-

€ 80-

p.m.

p.m.

Groeiagenda (woningbouwprogramma)

€ 374

€ 789

€ 1.324

€ 2.091

Saldo Begroting 2019-2022

€ 508

€ 6.554

€ 6.244

€ 455-

Een nadere toelichting op de genoemde mutaties is terug te vinden onder Financiële Begroting.

In deze meerjarenbegroting zijn de wegvallende precario inkomsten in 2022 opgevangen. De gekozen oplossing voor de wegvallende precario inkomsten resulteert erin dat in de jaren 2019-2022 aanvullende begrotingsruimte ontstaat. In 2019 is deze ruimte ingezet om de politieke ambities direct vorm te geven en hierop geen vertraging te laten ontstaan. De ruimte in 2020 en 2021 is beschikbaar gehouden voor een nadere afweging bij de Kadernota 2020. Ten behoeve van deze afweging zal een financiële strategie worden opgesteld; een financieel kader met uitgangspunten.

Vanaf 2022 is er geen financiële ruimte meer aanwezig. Doordat reeds plaats is gegeven aan de effecten uit de Septembercirculaire (wat niet verplicht is vanuit de Provincie) is er sprake van een tekort van € 0,5 mln. In de jaren na 2022 zal de druk op het exploitatiesaldo eerder toe-, dan afnemen als gevolg van de kosten van vervangingsinvesteringen zoals het Stadskantoor. Om deze tendens te keren is verder investeren in de groeiambitie noodzakelijk. Verantwoordelijke groei en daarmee versterking van de verdiencapaciteit van de stad is nodig om het voorzieningen niveau te kunnen handhaven en om de begroting structureel te kunnen blijven sluiten. Dit zal eveneens onderdeel zijn van de financiële strategie.

Tenslotte is € 30,0 mln. incidenteel budget vrijgemaakt voor de volgende onderwerpen (zie ook bijlage 2):

Bedragen × 1.000

SI-reserve

bedrag

1

Initiatieven Levendige Binnenstad

€ 1.000

2

Spoorzone/Spuiboulevard

€ 10.000

3

Duurzame Stad

€ 1.000

4

Campusontwikkeling Leerpark

€ 5.000

5

Impuls Fiets

€ 2.000

6

Gratis OV 65+

€ 2.000

7

Sociaal Domein: Innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

€ 5.000

8

Aantrekken, stimuleren en verplaatsen van bedrijven

€ 2.000

9

Impulsen sociale veiligheid

€ 2.000

€ 30.000