Begroting 2019

Lokale heffingen

Het gemeentelijk kader om de lokale heffingen vorm te geven en uit te voeren bestaat uit de Nota Lokale Heffingen, de vier planning en control documenten (kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarstukken) en de verschillende belasting- of tariefsverordeningen. De Nota is meerjarig en richtinggevend van karakter. De P&C-documenten en de tariefsverordeningen betreffen in beginsel altijd een jaarschijf.