Begroting 2019

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Er is aanhoudende economische groei, een gunstig investeringsklimaat, een hoog consumentenvertrouwen en werkgelegenheidsgroei.
  • Er is een aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
  • Het aantal kwetsbare mensen in Dordrecht neemt af, maar de problematiek van de resterende kwetsbare groep neemt toe.
  • Extra rijksbijdragen voor onderwijs vergroten de financiële ruimte bij de gemeente en onderwijsinstellingen.
Lasten € 30.172.903
Baten € -17.429.359
Saldo € 12.743.544