Begroting 2019

Overhead

Overheadkosten

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte onderdeel overhead. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot is een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten tot de overhead te rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies. Ook is een deel van de decentrale taken aan overhead toe te rekenen. Daar is de toerekenbaarheid echter minder duidelijk vast te stellen. Het betreft vaak combi-functies, waarbij niet geheel duidelijk is of de taak direct aan het taakveld kan en mag worden toegerekend, of dat de taak bij de overhead thuishoort. Bij deze functies is op basis van ervaringsgegevens een gedeelte van de kosten toegerekend aan de overhead. De totale overheadkosten in de Begroting 2019 bedragen € 37,3 miljoen (waarvan € 1,0 wordt toegerekend aan grondexploitaties) en kunnen als volgt worden verdeeld:

Bedragen x 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2018

Begroot 2019

GRD (SCD, OCD)

€ 16.120

€ 17.660

Personeelskosten overhead

€ 12.623

€ 12.798

Algemene en personeelsgebonden kosten

€ 4.263

€ 4.794

Huisvesting & Facilitaire Zaken

€ 2.661

€ 2.080

Subtotaal overheadkosten

€ 35.667

€ 37.331

Overhead naar grondexploitaties

€ -1.096

€ -1.013

Totaal overheadkosten

€ 34.571

€ 36.318

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraag ongeveer € 482 miljoen in 2019. De overhead bedraagt circa 8% van de totale exploitatiekosten. Ten opzichte van 2018 zijn naast de indexering van de kosten enkele mutaties opgereden. In de Kaderbrief 2019 is extra budget toegekend voor de GRD (zie d. Ontwikkelingen). Daarnaast is via de Meicirculaire € 210.000 extra beschikbaar gesteld voor de bijdrage aan de VNG. De huisvestingskosten vallen lager uit, omdat deze niet meer integraal intern verrekend worden, waardoor voor het Stadskantoor alleen de directe kosten nog worden weergegeven. Een aantal indirecte kosten (personeelskosten en bijdrage onderhoudsvoorziening) wordt niet meer weergegeven onder de overhead, maar voor alle gemeentelijke panden samen onder de algemene dekkingsmiddelen.

Lasten € 36.668.283
Baten € -349.789
Saldo € 36.318.494