Begroting 2019

Bijlage 4: Overzicht taakvelden

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.9

Vennootschapsbelating

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

0