Begroting 2019

Overhead

Wat mag het kosten?

De lasten bestaan voor 46% uit bijdragen aan GR'en. Dit betreft met name het budget voor het Servicecentrum Drechtsteden. Het tweede grote onderdeel omslaat het budget dat is bedoeld voor het personeel dat wordt aangeduid als overhead (33%). Onder de materiële budgetten vallen algemene-, overige personele-, facilitaire-, en huisvestingskosten.

Totaal Overhead: € 36,7 miljoen


In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves. In het cirkeldiagram hierboven wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal programma Overhead

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

36.668

36.319

36.061

36.062

Baten

350

350

350

350

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Totaal programma

-36.318

-35.970

-35.711

-35.712

Lasten

Lasten € 36.668.283
Baten € -349.789
Saldo € 36.318.494