Begroting 2019

Financiële hoofdlijnen

Structurele begrotingsruimte

De meerjarenbegroting vertoont voor de jaren 2019 tot en met 2021 een positief saldo. In deze jaren is er ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen in het begrotingssaldo. De jaarschijf 2022 is nog € 455.000 negatief. Wanneer enkel wordt gekeken naar structurele baten en lasten is dat € 301.000 negatief. Hierbij is reeds rekening gehouden met de Septembercirculaire 2018. Zonder verwerking van deze circulaire (wat niet verplicht is) was ook deze jaarschijf (structureel) sluitend geweest.  

In de jaren na 2022 zal de druk op het exploitatiesaldo eerder toe-, dan afnemen als gevolg van de kosten van vervangingsinvesteringen, zoals voor het Stadskantoor. Om deze tendens te keren is verder investeren in de groeiambitie noodzakelijk. Verantwoordelijke groei is nodig om het voorzieningen niveau te kunnen handhaven en om de begroting structureel te kunnen blijven sluiten. Dit zal eveneens onderdeel zijn van de financiële strategie.

Er zijn een aantal financiële kengetallen die inkleuring geven aan de structurele begrotingsruimte: structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie. Op deze kengetallen gaan we kort in.

Dat er beperkte financiële ruimte aanwezig is wordt bevestigd door het kengetal structurele exploitatieruimte. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Hierbij wordt allereerst gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. Deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten (waaronder gemeentefonds en OZB-opbrengsten) toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In 2019 (- 0,3%) en 2022 (-0,1%) ligt dit kengetallen net onder nul.  

Het kengetal belastingcapaciteit laat zien welke belastingverhogingen (theoretisch) nog mogelijk zijn. De referentie voor deze verhoging wordt gevormd door het landelijk gemiddelde. De onbenutte belastingcapaciteit kan, wanneer noodzakelijk, worden ingezet voor verbetering van de exploitatie. Deze oplossing past echter niet bij ons terughoudende tarievenbeleid ten aanzien van lokale lasten.

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitaties een forse impact kunnen hebben op de financiële positie van de gemeente. Het kengetal grondexploitaties geeft aan hoe groot de grondpositie is ten opzichte van de totale geraamde baten. Dit kengetal toont een duidelijk dalend verloop. Dit betekent dat de impact van de grondexploitaties relatief kleiner wordt ten opzichte van de totale financiële huishouding. Eventuele afwijkingen werken hierdoor minder sterk door op het totale beeld.