Begroting 2019

Financiële hoofdlijnen

Financiële positie

De financiële huishouding van een gemeente is in de basis zoals iedere andere financiële huishouding. De jaarlijkse inkomsten en uitgaven staan in de exploitatie (bij de programma's). Daarnaast heeft de gemeente vermogen waar incidenteel een beroep op gedaan kan worden. Er wordt dan uit de (bestemmings)reserves geput.

Op de balans komt de verhouding van de bezittingen (activa) en daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) in beeld. Ook voor het bepalen van het eigen vermogen kijken we naar de balans. Waarbij het eigen vermogen de uitkomst is van de waarde van alle bezittingen (activa) minus de waarde van alle schulden (vreemd vermogen).

Voor de beoordeling van de financiële positie is het daarom belangrijk dat zowel naar de balans als naar de exploitatie wordt gekeken.

In de beschouwing van de financiële positie passeren de volgende onderwerpen:

Hierbij maken we onder meer gebruik van de financiële kengetallen zoals deze in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn voorgeschreven:

Financiële kengetallen

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Netto schuldquote

59%

62%

59%

60%

64%

68%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

52%

55%

53%

54%

58%

63%

Solvabiliteitsratio

51%

46%

46%

47%

47%

46%

Grondexploitatie

9%

9%

5%

5%

4%

3%

Structurele exploitatieruimte

3,0%

-0,3%

-0,3%

0,7%

1,2%

-0,1%

Belastingcapaciteit

92%

90%

95%

95%

95%

95%

Een analyse van de financiële kengetallen vindt u terug bij de volgende onderdelen: