Begroting 2019

Financiële hoofdlijnen

Eigen vermogen en schuldpositie

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Voorzien is dat het eigen vermogen op 1 januari 2019 € 324,2 miljoen bedraagt. De bijbehorende solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) is 46%. Dit percentage blijft constant in de meerjarenbegroting.

De netto schuldquote kent voor de Begroting 2019-20212 een stijgend verloop van 60% naar 68%. Herfinanciering is vooralsnog (in 2019) niet nodig, omdat geplande investeringen gedekt kunnen worden uit bijdragen van derden, vrijvallende beleggingen en kasgeldleningen.

Vanaf 2020 ontstaat er een nieuwe financieringsbehoefte als gevolg van herfinanciering van aflopende leningen en investeringen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de verkoop van Eneco.  

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat een netto schuldquote boven de 100% een zorgelijke waarde weergeeft en een quote boven de 130% alarmerend is. De schulden (aflossingen en rente) gaan dan namelijk een onverantwoord groot beslag leggen op de exploitatie. Deze situatie is in Dordrecht niet aan de orde.