Begroting 2019

Financiële begroting

Circulaires 2018

Bedragen × 1.000

Circulaires 2018

2019

2020

2021

2022

1

Accres - Meicirculaire

€ 632-

€ 250

€ 729

€ 658-

Accres - Septembercirculaire

€ 93-

€ 42

€ 340-

€ 339-

2

Wijziging systematiek BCF - Meicirculaire

€ -

€ 730-

€ 1.051-

€ 1.711-

Wijziging systematiek BCF - Septembercirculaire

€ 1.446-

€ 527-

€ 527-

€ 527-

3

Volume stijgingen sociaal domein

€ -

€ 1.300

€ 2.600

€ 4.000

Totaal Meicirculaire 2018

€ 2.171-

€ 335

€ 1.411

€ 765

1. Accres
In de raadsinformatiebrief Meicirculaire 2018 worden de effecten uit de Meicirculaire nader toegelicht. Met deze reeks worden de effecten verwerkt in de begroting. Ook aan de Septembercirculaire 2018 is een plaats gegeven in de Begroting.

2. Wijziging systematiek BCF
In bovengenoemde raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de wijzigingen in de systematiek van het BTW Compensatiefonds (BCF). In de afgelopen periode is nader overleg gevoerd met de provincie Zuid-Holland (toezichthouder) en is duidelijk geworden hoe het nieuwe kader moet worden geïnterpreteerd. Een gedeelte van de verwachte teruggave van het BCF mag niet meer structureel worden begroot. In de raadsinformatiebrief was dit nog weergegeven als een risico.

In de Septembercirculaire 2018 is de verwachting omtrent de teruggave van het BCF nog verder gedaald. Dit hoeft nog niet te worden verwerkt in de begroting (de Provincie handhaaft haar eerdere standpunt), maar door dit wel te doen ontstaat er een reëler beeld ten aanzien van de exploitatie ruimte.

3. Volume stijgingen sociaal domein
De Meicirculaire 2018 bevat budget om volume stijgingen op te vangen binnen het sociaal domein. Dit als gevolg van de overdracht van diverse onderdelen van het sociaal domein naar het gemeentefonds. Na de herijking van de budgetten binnen het sociaal domein, waar de volume groei een plaats heeft gekregen, valt de reservering zoals die in de raadsinformatiebrief Meicirculaire 2018 is genoemd vrij.