Begroting 2019

Bijlage 1: Beleidswensen

6. Kademuren 2019-2022

Portefeuillehouder:   B.C.M. Stam
Programma:      Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Omschrijving
In Kadernota 2016 is € 7.300.000 gereserveerd voor de aanpak van de kademuren in de periode 2016 tot en met 2019. Als gevolg van tegenvallers bij een aantal kademuren en noodzakelijke extra werkzaamheden is het niet mogelijk alle beoogde kademuren binnen het budget te realiseren. Daarnaast blijkt het noodzakelijk om een aantal delen van de andere kademuren eveneens te vernieuwen vanwege de staat van deze kademuren en/of andere geplande werkzaamheden. Er wordt gelijk een doorkijk gegeven voor de aanpak van de kademuren tot voorbij deze coalitieperiode.

Verwacht resultaat
Een stad met een aantrekkelijke binnenstad die schoon, heel en veilig is. Door structureel herstel van de kademuren krijgen de kademuren die nooit structureel zijn onderhouden weer een levensduur van minimaal 50 jaar; in deze periode is dan slechts klein onderhoud noodzakelijk.

Toelichting kosten ten opzichte van Kadernota 2016
Hieronder zijn concreet de verschillende kademuur projecten benoemd die ten opzichte van het toegekende onderhoudsprogramma uit de kadernota 2016 ofwel meerkosten hebben, ofwel om bijzondere reden zijn toegevoegd, ofwel het vervolg zijn op het huidige programma.

Uitvoering

Kademuur

Benodigde middelen periode 2019 -2022

Toelichting op project

2019

Lange Geldersekade

1.220.000

Meerkosten als gevolg tegenvallers en vertragingen (oa verzakkingen, kabelbreuk)

2019

Noorderhoofd

600.000

Uitvoering hiervan is noodzakelijk voor dat nieuwe Prins Clausbrug wordt gerealiseerd

2019-2020

Korte Kalkhaven

500.000

Verhoogd ten opzichte van kadernota zodat gelijktijdig de verzakte buitenruimte wordt vernieuwd

Keizershof

2020-2021

Kuipershaven

2.475.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

2020

Aardappelmarkt

625.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 – 2024

2021

Grote Appelsteiger

430.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

2022

Buiten Walevest

760.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

2020

Kade Mijlsehaven

1.000.000

Deze kosten zijn noodzakelijk als gevolg van project Dordtse Mijl; jaar aanleg is hiervan afhankelijk; in deze opstelling is 2020 aangehouden als uitvoeringsjaar

2021-2022

Kleine werkzaamheden diverse kades

120.000

Deze projecten vallen onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

Totaal

€ 7.830.000

Uitvoering

Kademuur

Beoogde plan periode 2023 -2025

Toelichting

2023

Achterhakkers

2.775.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

2024-2025

Visbrug kade

200.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 – 2024

2023-2024

Kleine werkzaamheden diverse kades

120.000

Dit project valt onder onderhoud Kademuren periode 2020 - 2024

Totaal

€ 3.095.000

Benodigd krediet
Uitvoering van deze beleidswens vraagt een krediet van € 2.070.000 in 2019, € 3.150.000 in 2020, € 1.690.000 in 2021 en € 820.000 in 2022.

Effect exploitatie

2019

2020

2021

2022

-€ 62.000

-€ 178.000

-€ 260.000

-€ 300.000