Begroting 2019

Projecten

Leeswijzer

Leeswijzer

Per project is een webpagina aangemaakt. Bij elk project wordt ingegaan op de volgende onderdelen.

Het project
Hier staat de ruimtelijke en inhoudelijke scope van het project vermeld en wordt beschreven wat de voornaamste kaders en uitgangspunten zijn op juridisch- en contractueel gebied maar ook alle relevante, kaderstellende besluitvorming wordt vermeld in de tabel “voorgaande besluitvorming”. In deze tabel worden voor de besluiten de dossiernummers vermeld waardoor de relevante documenten eenvoudig in het raadsinformatiesysteem kunnen worden teruggevonden. Ook is er een kleine plankaart van het gebied opgenomen.

Wat willen we bereiken?
De projectdoelstellingen en de kritische succesfactoren worden benoemd; hoe draagt het project bijvoorbeeld bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad, versterking van de economie van de stad, de differentiatie in woonmilieus, maatschappelijke voorzieningen of invulling van landschappen en water en wat zijn de daarbij vooraf geformuleerde doelstellingen.

Hoe willen we dat bereiken?
Een beschrijving hoe invulling wordt gegeven aan de projectdoelstellingen en kritische succesfactoren. Er wordt aangegeven op basis van het projectplan wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorgenomen programmering van bijvoorbeeld woningen, kantoren, detailhandel, parkeren en voorzieningen.

Wat hebben we gedaan?
Projecten bestaan uit verschillende fasen; initiatief, ontwerp, voorbereiding en uitvoering. In dit gedeelte wordt in grote lijnen aangegeven welke werkzaamheden in de verschillende fasen hebben plaatsgevonden en hoe lang daar over is gedaan. Tevens wordt getracht om deze fasering te koppelen aan geld. Hoeveel is er tot op heden aan dit project in de verschillende fasen uitgegeven en welke producten heeft dat opgeleverd.

Wat gaan we nog doen?
Hier wordt schematisch weergegeven hoeveel tijd er nog nodig is om de verschillende projectfasen te doorlopen, welke producten er in die fasen worden opgeleverd in welke bedragen daarvoor geraamd zijn. Dit totaal benodigd bedrag wordt afgezet tegen het totaal beschikbare budget en het bedrag dat inmiddels al is uitgegeven. Hieruit blijkt of het gereserveerde bedrag toereikend is.

Financiën
Er is een grafiek opgenomen waarin in taartvorm de samenstelling van de financiële middelen is weergegeven. Daarnaast wordt, indien van toepassing, in tabelvorm een samenvatting van de grondexploitatie gegeven met betrekking tot de kosten, opbrengsten, saldo en eventueel getroffen voorziening voor het project. Onder het kopje financiën is ook weergegeven wat de eventuele mutatie in het financiële eindresultaat (Netto Contante Waarde) is ten opzichte van de eerdere rapportage en is in een grafiek het verloop van de cashflow weergegeven.

Risico’s
Sinds 2009 is het risico-informatiesysteem van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (Naris) bij de gemeente Dordrecht in gebruik. Dit systeem biedt de organisatie een handvat om op continue en systematische wijze de organisatie op risico’s te analyseren, met als uiteindelijk doel een balans te vinden tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Financiële risico’s van grote projecten zijn opgenomen in Naris voor zover deze geen onderdeel zijn van de gereserveerde projectmiddelen (als post onvoorzien). De risico’s krijgen op basis van ‘kans maal effect’ een rode, oranje of groene codering. Indien een zuivere berekening niet mogelijk is gebeurt dit op basis van inschatting (bijvoorbeeld afbreukrisico’s). Aan de raad worden de grootste en voornaamste risico’s met beheersmaatregelen toegelicht waarbij de output uit het hiervoor genoemde systeem als basis dient. Deze risico’s worden vermeld voor zover deze (openbare) informatie niet schadelijk is voor de positie van de gemeente. Bij “schadelijk” moet bijvoorbeeld gedacht worden aan gevallen waar sprake is van mogelijke (schade)claims of onderhandelingen met marktpartijen.

Actuele ontwikkelingen in het project
Hier is plaats om tekstueel de actualiteit toe te lichten. Hierin kunnen eventuele kansen en bedreigingen vermeld worden, successen worden gevierd of tegenvallende resultaten worden gemeld en kan voorgesorteerd worden op eventueel toekomstige besluitvorming en trends die zich voor doen.

Communicatie
Communicatie is een belangrijk instrument om realisatie van projectdoelstellingen mogelijk te maken. Hoe wordt gecommuniceerd met belanghebbenden en welke instrumenten worden daarvoor ingezet. Er valt te denken aan bewonersavonden, persberichten, advertenties, internetpagina’s maar ook inzet van “nieuwe media” zoals facebook en twitter.